Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:26

New American Standard Bible
John 6:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered them and said, ""Truly, truly, I say to you, you seek Me, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, (5627) Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ζητεῖτέ (5719) με οὐχ ὅτι εἴδετε (5627) σημεῖα ἀλλ ὅτι ἐφάγετε (5627) ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. (5681)
WH – απεκριθη (5662) αυτοις ο ιησους και ειπεν (5627) αμην αμην λεγω (5719) υμιν ζητειτε (5719) με ουχ οτι ειδετε (5627) σημεια αλλ οτι εφαγετε (5627) εκ των αρτων και εχορτασθητε (5681)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܣܒ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile