Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:21

New American Standard Version
John 6:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they were willing to receive Him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going.
NA26 – ἤθελον (5707) οὖν λαβεῖν (5629) αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο (5633) τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. (5707)
WH – ηθελον (5707) ουν λαβειν (5629) αυτον εις το πλοιον και ευθεως εγενετο (5633) το πλοιον επι της γης εις ην υπηγον (5707)
PES – ܘܰܨܒ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile