Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:11

New American Standard Version
John 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus then took the loaves, and having given thanks, He distributed to those who were seated; likewise also of the fish as much as they wanted.
NA26 – ἔλαβεν (5627) οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας (5660) διέδωκεν (5656) τοῖς ἀνακειμένοις, (5740) ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. (5707)
WH – ελαβεν (5627) ουν τους αρτους ο ιησους και ευχαριστησας (5660) διεδωκεν (5656) τοις ανακειμενοις (5740) ομοιως και εκ των οψαριων οσον ηθελον (5707)
PES – ܘܰܫܩܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܢܽܘܢܶܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile