Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:39

New American Standard Version
John 5:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life; it is these that testify about Me;
NA26 – ἐραυνᾶτε (5719) τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε (5719) ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· (5721) καὶ ἐκεῖναί εἰσιν (5748) αἱ μαρτυροῦσαι (5723) περὶ ἐμοῦ·
WH – [ εραυνατε (5719) | εραυνατε (5720) ] τας γραφας οτι υμεις δοκειτε (5719) εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν (5721) και εκειναι εισιν (5719) αι μαρτυρουσαι (5723) περι εμου
PES – ܒ݁ܨܰܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܡܰܣܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile