Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:24

New American Standard Bible
John 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.
NA26 – Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων (5723) καὶ πιστεύων (5723) τῷ πέμψαντί (5660) με ἔχει (5719) ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται (5736) ἀλλὰ μεταβέβηκεν (5758) ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν οτι ο τον λογον μου ακουων (5723) και πιστευων (5723) τω πεμψαντι (5660) με εχει (5719) ζωην αιωνιον και εις κρισιν ουκ ερχεται (5736) αλλα μεταβεβηκεν (5758) εκ του θανατου εις την ζωην
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile