Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:14

New American Standard Version
John 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Afterward Jesus *found him in the temple and said to him, ""Behold, you have become well; do not sin anymore, so that nothing worse happens to you."
NA26 – μετὰ ταῦτα εὑρίσκει (5719) αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἴδε (5657) ὑγιὴς γέγονας· (5754) μηκέτι ἁμάρτανε, (5720) ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. (5638)
WH – μετα ταυτα ευρισκει (5719) αυτον [ [ο] | ο ] ιησους εν τω ιερω και ειπεν (5627) αυτω ιδε (5628) υγιης γεγονας (5754) μηκετι αμαρτανε (5720) ινα μη χειρον σοι τι γενηται (5638)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile