Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:13

New American Standard Version
John 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in {that} place.
NA26 – δὲ ἰαθεὶς (5685) οὐκ ᾔδει (5715) τίς ἐστιν, (5748) γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος (5752) ἐν τῷ τόπῳ.
WH – ο δε ιαθεις (5685) ουκ ηδει (5714) τις εστιν (5719) ο γαρ ιησους εξενευσεν (5656) οχλου οντος (5723) εν τω τοπω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile