Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:9

New American Standard Bible
John 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore the Samaritan woman *said to Him, ""How is it that You, being a Jew, ask me for a drink since I am a Samaritan woman?" (For Jews have no dealings with Samaritans.)
NA26 – λέγει (5719) οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν (5752) παρ ἐμοῦ πεῖν (5629) αἰτεῖς (5719) γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; (5752) οὐ γὰρ συγχρῶνται (5736) Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.
WH – λεγει (5719) ουν αυτω η γυνη η [ σαμαρειτις | σαμαριτις ] πως συ ιουδαιος ων (5723) παρ εμου πειν (5629) αιτεις (5719) γυναικος [ σαμαρειτιδος | σαμαριτιδος ] ουσης (5723) [ [ου | ου ] γαρ συγχρωνται (5736) ιουδαιοι [ | ]
PES – ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܢܝ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile