Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:5

New American Standard Bible
John 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So He *came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph;
NA26 – ἔρχεται (5736) οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην (5746) Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν (5656) Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
WH – ερχεται (5736) ουν εις πολιν της [ σαμαριας | σαμαρειας ] λεγομενην (5746) συχαρ πλησιον του χωριου ο εδωκεν (5656) ιακωβ [τω] ιωσηφ τω υιω αυτου
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܫܳܟ݂ܰܪ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile