Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:1,4, 9

New American Standard Version
John 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews;
NA26 – Ἦν (5713) δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·
WH – ην (5707) δε ανθρωπος εκ των φαρισαιων νικοδημος ονομα αυτω αρχων των ιουδαιων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nicodemus *said to Him, ""How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he?"
NA26 – λέγει (5719) πρὸς αὐτὸν Νικόδημος, Πῶς δύναται (5736) ἄνθρωπος γεννηθῆναι (5683) γέρων ὤν; (5752) μὴ δύναται (5736) εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν (5629) καὶ γεννηθῆναι; (5683)
WH – λεγει (5719) προς αυτον [ο] νικοδημος πως δυναται (5736) ανθρωπος γεννηθηναι (5683) γερων ων (5723) μη δυναται (5736) εις την κοιλιαν της μητρος αυτου δευτερον εισελθειν (5629) και γεννηθηναι (5683)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܠܡܶܥܰܠ ܘܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nicodemus said to Him, ""How can these things be?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Νικόδημος καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Πῶς δύναται (5736) ταῦτα γενέσθαι; (5635)
WH – απεκριθη (5662) νικοδημος και ειπεν (5627) αυτω πως δυναται (5736) ταυτα γενεσθαι (5635)
PES – ܥܢܳܐ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile