Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:4

New American Standard Version
John 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus *said to her, ""Woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει (5719) ὥρα μου.
WH – [ και | [και] ] λεγει (5719) αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει (5719) η ωρα μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟ݂ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܰܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile