Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:8

New American Standard Version
John 21:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about one hundred yards away, dragging the net {full} of fish.
NA26 – οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, (5627) οὐ γὰρ ἦσαν (5713) μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες (5723) τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.
WH – οι δε αλλοι μαθηται τω πλοιαριω ηλθον (5627) ου γαρ ησαν (5707) μακραν απο της γης αλλα ως απο πηχων διακοσιων συροντες (5723) το δικτυον των ιχθυων
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܗ ܠܰܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile