Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:6

New American Standard Version
John 21:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Cast the net on the right-hand side of the boat and you will find {a catch.}" So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Βάλετε (5628) εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. (5692) ἔβαλον (5627) οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι (5658) ἴσχυον (5707) ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις βαλετε (5628) εις τα δεξια μερη του πλοιου το δικτυον και ευρησετε (5692) εβαλον (5627) ουν και ουκετι αυτο ελκυσαι (5658) ισχυον (5707) απο του πληθους των ιχθυων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܓ݁ܕ݂ܳܗ ܠܰܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile