Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:19

New American Standard Version
John 21:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now this He said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when He had spoken this, He *said to him, ""Follow Me!"
NA26 – τοῦτο δὲ εἶπεν (5627) σημαίνων (5723) ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν (5631) λέγει (5719) αὐτῷ, Ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – τουτο δε ειπεν (5627) σημαινων (5723) ποιω θανατω δοξασει (5692) τον θεον και τουτο ειπων (5631) λεγει (5719) αυτω ακολουθει (5720) μοι
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܐ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile