Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:16

New American Standard Version
John 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He *said to him again a second time, ""Simon, {son} of John, do you love Me?" He *said to Him, ""Yes, Lord; You know that I love You." He *said to him, ""Shepherd My sheep."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς (5719) με; λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας (5758) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε (5720) τὰ πρόβατά μου.
WH – λεγει (5719) αυτω παλιν δευτερον σιμων ιωαννου αγαπας (5719) με λεγει (5719) αυτω ναι κυριε συ οιδας (5758) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω ποιμαινε (5720) τα [ προβατια | προβατα ] μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܶܪܒ݁ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile