Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:18

New American Standard Bible
John 20:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene *came, announcing to the disciples, ""I have seen the Lord," and {that} He had said these things to her.
NA26 – ἔρχεται (5736) Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα (5723) τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα (5758) τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν (5627) αὐτῇ.
WH – ερχεται (5736) μαριαμ η μαγδαληνη αγγελλουσα (5723) τοις μαθηταις οτι εωρακα (5758) τον κυριον και ταυτα ειπεν (5627) αυτη
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܕ݂ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile