Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:26,33

New American Standard Version
John 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John answered them saying, ""I baptize in water, {but} among you stands One whom you do not know.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς Ἰωάννης λέγων, (5723) Ἐγὼ βαπτίζω (5719) ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, (5758)
WH – απεκριθη (5662) αυτοις ο ιωαννης λεγων (5723) εγω βαπτιζω (5719) εν υδατι μεσος υμων [ στηκει (5719) | εστηκεν (5758) ] ον υμεις ουκ οιδατε (5758)
PES – ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 1:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, 'He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes in the Holy Spirit.'
NA26 – κἀγὼ οὐκ ᾔδειν (5715) αὐτόν, ἀλλ πέμψας (5660) με βαπτίζειν (5721) ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, (5627) Ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς (5632) τὸ πνεῦμα καταβαῖνον (5723) καὶ μένον (5723) ἐπ αὐτόν, οὗτός ἐστιν (5748) βαπτίζων (5723) ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
WH – καγω ουκ ηδειν (5714) αυτον αλλ ο πεμψας (5660) με βαπτιζειν (5721) εν υδατι εκεινος μοι ειπεν (5627) εφ ον αν ιδης (5632) το πνευμα καταβαινον (5723) και μενον (5723) επ αυτον ουτος εστιν (5719) ο βαπτιζων (5723) εν πνευματι αγιω
PES – ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile