Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:14

New American Standard Version
John 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the Word became flesh, and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.
NA26 – Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο (5633) καὶ ἐσκήνωσεν (5656) ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα (5662) τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
WH – και ο λογος σαρξ εγενετο (5633) και εσκηνωσεν (5656) εν ημιν και εθεασαμεθα (5662) την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας
PES – ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓ݁ܶܢ ܒ݁ܰܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile