Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:25

New American Standard Version
John 19:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore the soldiers did these things. But standing by the cross of Jesus were His mother, and His mother's sister, Mary the {wife} of Clopas, and Mary Magdalene.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία Μαγδαληνή.
WH – [ | ] δε παρα τω σταυρω του ιησου η μητηρ αυτου και η αδελφη της μητρος αυτου μαρια η του κλωπα και μαρια η μαγδαληνη
PES – ܩܳܝܡܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܶܗ ܘܚܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܩܠܶܝܳܘܦ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile