Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:12

New American Standard Version
John 19:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As a result of this Pilate made efforts to release Him, but the Jews cried out saying, ""If you release this Man, you are no friend of Caesar; everyone who makes himself out {to be} a king opposes Caesar."
NA26 – ἐκ τούτου Πιλᾶτος ἐζήτει (5707) ἀπολῦσαι (5658) αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν (5656) λέγοντες, (5723) Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, (5661) οὐκ εἶ (5748) φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν (5723) ἀντιλέγει (5719) τῷ Καίσαρι.
WH – εκ τουτου ο πιλατος εζητει (5707) απολυσαι (5658) αυτον οι δε ιουδαιοι εκραυγασαν (5656) λεγοντες (5723) εαν τουτον απολυσης (5661) ουκ ει (5719) φιλος του καισαρος πας ο βασιλεα εαυτον ποιων (5723) αντιλεγει (5719) τω καισαρι
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܢ ܠܗܳܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܪܳܚܡܶܗ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile