Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:20

New American Standard Version
John 18:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered him, ""I have spoken openly to the world; I always taught in synagogues and in the temple, where all the Jews come together; and I spoke nothing in secret.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα (5758) τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, (5736) καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα (5656) οὐδέν.
WH – απεκριθη (5662) αυτω ιησους εγω παρρησια λελαληκα (5758) τω κοσμω εγω παντοτε εδιδαξα (5656) εν συναγωγη και εν τω ιερω οπου παντες οι ιουδαιοι συνερχονται (5736) και εν κρυπτω ελαλησα (5656) ουδεν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܰܠܦ݂ܶܬ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile