Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:7

New American Standard Version
John 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I go, I will send Him to you.
NA26 – ἀλλ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω (5719) ὑμῖν, συμφέρει (5719) ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. (5632) ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, (5632) παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται (5695) πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, (5680) πέμψω (5692) αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
WH – αλλ εγω την αληθειαν λεγω (5719) υμιν συμφερει (5719) υμιν ινα εγω απελθω (5632) εαν γαρ μη απελθω (5632) ο παρακλητος [ ου μη ελθη (5632) | ουκ ελευσεται (5695) ] προς υμας εαν δε πορευθω (5680) πεμψω (5692) αυτον προς υμας
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܦ݁ܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܕ݁ܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile