Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:29

New American Standard Version
John 16:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His disciples *said, ""Lo, now You are speaking plainly and are not using a figure of speech.
NA26 – Λέγουσιν (5719) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ἴδε (5657) νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, (5719) καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. (5719)
WH – λεγουσιν (5719) οι μαθηται αυτου ιδε (5628) νυν εν παρρησια λαλεις (5719) και παροιμιαν ουδεμιαν λεγεις (5719)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܦ݂ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile