Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 15:1

New American Standard Version
John 15:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am the true vine, and My Father is the vinedresser.
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) ἄμπελος ἀληθινή, καὶ πατήρ μου γεωργός ἐστιν. (5748)
WH – εγω ειμι (5719) η αμπελος η αληθινη και ο πατηρ μου ο γεωργος εστιν (5719)
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܳܐܒ݂ܝ ܗ݈ܽܘ ܦ݁ܰܠܳܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile