Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:31

New American Standard Version
John 14:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but so that the world may know that I love the Father, I do exactly as the Father commanded Me. Get up, let us go from here.
NA26 – ἀλλ ἵνα γνῷ (5632) κόσμος ὅτι ἀγαπῶ (5719) τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο (5662) μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. (5719) Ἐγείρεσθε, (5728) ἄγωμεν (5725) ἐντεῦθεν.
WH – αλλ ινα γνω (5632) ο κοσμος οτι αγαπω (5719) τον πατερα και καθως [ εντολην εδωκεν (5656) | ενετειλατο (5662) ] μοι ο πατηρ ουτως ποιω (5719) εγειρεσθε (5728) αγωμεν (5725) εντευθεν
PES – ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܕ݁ܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܰܠ ܡܶܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile