Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:2

New American Standard Version
John 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In My Father's house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.
NA26 – ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· (5748) εἰ δὲ μή, εἶπον (5627) ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι (5736) ἑτοιμάσαι (5658) τόπον ὑμῖν;
WH – εν τη οικια του πατρος μου μοναι πολλαι εισιν (5719) ει δε μη ειπον (5627) αν υμιν οτι πορευομαι (5736) ετοιμασαι (5658) τοπον υμιν
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘܳܢܶܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܛܰܝܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile