Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:38

New American Standard Version
John 13:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *answered, ""Will you lay down your life for Me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny Me three times.
NA26 – ἀποκρίνεται (5736) Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; (5692) ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ (5661) ἕως οὗ ἀρνήσῃ (5667) με τρίς.
WH – αποκρινεται (5736) ιησους την ψυχην σου υπερ εμου θησεις (5692) αμην αμην λεγω (5719) σοι ου μη αλεκτωρ φωνηση (5661) εως ου αρνηση (5667) με τρις
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile