Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:33

New American Standard Version
John 13:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Little children, I am with you a little while longer. You will seek Me; and as I said to the Jews, now I also say to you, 'Where I am going, you cannot come.'
NA26 – τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ ὑμῶν εἰμι· (5748) ζητήσετέ (5692) με, καὶ καθὼς εἶπον (5627) τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω (5719) ὑμεῖς οὐ δύνασθε (5736) ἐλθεῖν, (5629) καὶ ὑμῖν λέγω (5719) ἄρτι.
WH – τεκνια ετι μικρον μεθ υμων ειμι (5719) ζητησετε (5692) με και καθως ειπον (5627) τοις ιουδαιοις οτι οπου εγω υπαγω (5719) υμεις ου δυνασθε (5736) ελθειν (5629) και υμιν λεγω (5719) αρτι
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܩܰܠܺܝܠ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile