Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:24

New American Standard Bible
John 13:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Simon Peter *gestured to him, and *said to him, ""Tell {us} who it is of whom He is speaking."
NA26 – νεύει (5719) οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη (5751) περὶ οὗ λέγει. (5719)
WH – νευει (5719) ουν τουτω σιμων πετρος [ και λεγει (5719) αυτω ειπε (5628) τις εστιν (5719) | πυθεσθαι (5635) τις αν ειη (5722) ] περι ου λεγει (5719)
PES – ܠܗܳܢܳܐ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile