Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:6

New American Standard Version
John 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he said this, not because he was concerned about the poor, but because he was a thief, and as he had the money box, he used to pilfer what was put into it.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν (5707) αὐτῷ ἀλλ ὅτι κλέπτης ἦν (5713) καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων (5723) τὰ βαλλόμενα (5746) ἐβάσταζεν. (5707)
WH – ειπεν (5627) δε τουτο ουχ οτι περι των πτωχων εμελεν (5707) αυτω αλλ οτι κλεπτης ην (5707) και το γλωσσοκομον εχων (5723) τα βαλλομενα (5746) εβασταζεν (5707)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile