Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:27

New American Standard Version
John 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now My soul has become troubled; and what shall I say, 'Father, save Me from this hour'? But for this purpose I came to this hour.
NA26 – Νῦν ψυχή μου τετάρακται. (5769) καὶ τί εἴπω; (5632) Πάτερ, σῶσόν (5657) με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον (5627) εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
WH – νυν η ψυχη μου τεταρακται (5769) και τι ειπω (5632) πατερ σωσον (5657) με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον (5627) εις την ωραν ταυτην
PES – ܗܳܫܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܗܳܐ ܫܓ݂ܺܝܫܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܦ݁ܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile