Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:50

New American Standard Version
John 11:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor do you take into account that it is expedient for you that one man die for the people, and that the whole nation not perish."
NA26 – οὐδὲ λογίζεσθε (5736) ὅτι συμφέρει (5719) ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ (5632) ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. (5643)
WH – ουδε λογιζεσθε (5736) οτι συμφερει (5719) υμιν ινα εις ανθρωπος αποθανη (5632) υπερ του λαου και μη ολον το εθνος αποληται (5643)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܰܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile