Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:39

New American Standard Version
John 11:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said, ""Remove the stone." Martha, the sister of the deceased, *said to Him, ""Lord, by this time there will be a stench, for he has been {dead} four days."
NA26 – λέγει (5719) Ἰησοῦς, Ἄρατε (5657) τὸν λίθον. λέγει (5719) αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος (5761) Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει, (5719) τεταρταῖος γάρ ἐστιν. (5748)
WH – λεγει (5719) ο ιησους αρατε (5657) τον λιθον λεγει (5719) αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος (5761) μαρθα κυριε ηδη οζει (5719) τεταρταιος γαρ εστιν (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܫܩܽܘܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܣܪܺܝ ܠܶܗ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile