Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:36

New American Standard Version
John 11:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews were saying, ""See how He loved him!"
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε (5657) πῶς ἐφίλει (5707) αὐτόν.
WH – ελεγον (5707) ουν οι ιουδαιοι ιδε (5628) πως εφιλει (5707) αυτον
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܚܙܰܘ ܟ݁ܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile