Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:3

New American Standard Version
John 11:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the sisters sent {word} to Him, saying, ""Lord, behold, he whom You love is sick."
NA26 – ἀπέστειλαν (5656) οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, (5723) Κύριε, ἴδε (5657) ὃν φιλεῖς (5719) ἀσθενεῖ. (5719)
WH – απεστειλαν (5656) ουν αι αδελφαι προς αυτον λεγουσαι (5723) κυριε ιδε (5628) ον φιλεις (5719) ασθενει (5719)
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܶܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile