Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:2

New American Standard Bible
John 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was the Mary who anointed the Lord with ointment, and wiped His feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
NA26 – ἦν (5713) δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα (5660) τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. (5707)
WH – ην (5707) δε μαριαμ η αλειψασα (5660) τον κυριον μυρω και εκμαξασα (5660) τους ποδας αυτου ταις θριξιν αυτης ης ο αδελφος λαζαρος ησθενει (5707)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܫܚܰܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ ܐܰܚܽܘܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile