Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:8

New American Standard Version
John 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""All who came before Me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
NA26 – πάντες ὅσοι ἦλθον (5627) πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν (5748) καὶ λῃσταί· ἀλλ οὐκ ἤκουσαν (5656) αὐτῶν τὰ πρόβατα.
WH – παντες οσοι ηλθον (5627) [ προ εμου | [προ εμου] ] κλεπται εισιν (5719) και λησται αλλ ουκ ηκουσαν (5656) αυτων τα προβατα
PES – ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓ݂ܰܝܳܣܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile