Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:4

New American Standard Bible
John 10:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When he puts forth all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice.
NA26 – ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, (5632) ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, (5736) καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, (5719) ὅτι οἴδασιν (5758) τὴν φωνὴν αὐτοῦ·
WH – οταν τα ιδια παντα εκβαλη (5632) εμπροσθεν αυτων πορευεται (5736) και τα προβατα αυτω ακολουθει (5719) οτι οιδασιν (5758) την φωνην αυτου
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܩ ܥܳܢܶܗ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ ܐܳܙܶܠ ܘܥܶܪܒ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܩܳܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile