Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:32

New American Standard Version
John 10:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered them, ""I showed you many good works from the Father; for which of them are you stoning Me?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; (5719)
WH – απεκριθη (5662) αυτοις ο ιησους πολλα εργα [ εδειξα (5656) υμιν καλα | καλα εδειξα (5656) υμιν ] εκ του πατρος δια ποιον αυτων εργον εμε λιθαζετε (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܚܰܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile