Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:20

New American Standard Version
James 5:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins.
NA26 – γινωσκέτω (5720) ὅτι ἐπιστρέψας (5660) ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει (5692) ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει (5692) πλῆθος ἁμαρτιῶν.
WH – [ γινωσκετε (5720) | γινωσκετω (5720) ] οτι ο επιστρεψας (5660) αμαρτωλον εκ πλανης οδου αυτου σωσει (5692) ψυχην αυτου εκ θανατου και καλυψει (5692) πληθος αμαρτιων
PES – ܢܶܕ݁ܰܥ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܚܶܗ ܡܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܥܳܛܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile