Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:13

New American Standard Version
James 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is anyone among you suffering? {Then} he must pray. Is anyone cheerful? He is to sing praises.
NA26 – Κακοπαθεῖ (5719) τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· (5737) εὐθυμεῖ (5719) τις; ψαλλέτω. (5720)
WH – κακοπαθει (5719) τις εν υμιν προσευχεσθω (5737) ευθυμει (5719) τις ψαλλετω (5720)
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܶܐܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile