Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:7

New American Standard Bible
James 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.
NA26 – ὑποτάγητε (5649) οὖν τῷ θεῷ· ἀντίστητε (5628) δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ ὑμῶν·
WH – υποταγητε (5649) ουν τω θεω αντιστητε (5628) δε τω διαβολω και φευξεται (5695) αφ υμων
PES – ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܩܽܘܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile