Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:5

New American Standard Bible
James 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Listen, my beloved brethren: did not God choose the poor of this world {to be} rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him?
NA26 – Ἀκούσατε, (5657) ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο (5662) τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) αὐτόν;
WH – ακουσατε (5657) αδελφοι μου αγαπητοι ουχ ο θεος εξελεξατο (5668) τους πτωχους τω κοσμω πλουσιους εν πιστει και κληρονομους της βασιλειας ης επηγγειλατο (5662) τοις αγαπωσιν (5723) αυτον
PES – ܫܡܰܥܘ ܐܰܚܰܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile