Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:4

New American Standard Version
James 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – have you not made distinctions among yourselves, and become judges with evil motives?
NA26 – οὐ διεκρίθητε (5681) ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε (5633) κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;
WH – ου διεκριθητε (5681) εν εαυτοις και εγενεσθε (5633) κριται διαλογισμων πονηρων
PES – ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܪܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile