Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:18

New American Standard Version
James 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But someone may {well} say, ""You have faith and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works."
NA26 – Ἀλλ ἐρεῖ (5692) τις, Σὺ πίστιν ἔχεις (5719) κἀγὼ ἔργα ἔχω. (5719) δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.
WH – αλλ ερει (5692) τις συ πιστιν εχεις (5719) καγω εργα εχω (5719) δειξον (5657) μοι την πιστιν σου χωρις των εργων καγω σοι δειξω (5692) εκ των εργων μου την πιστιν
PES – ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܚܰܘܳܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile