Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:5

New American Standard Version
James 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him.
NA26 – Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται (5743) σοφίας, αἰτείτω (5720) παρὰ τοῦ διδόντος (5723) θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, (5723) καὶ δοθήσεται (5701) αὐτῷ.
WH – ει δε τις υμων λειπεται (5743) σοφιας αιτειτω (5720) παρα του διδοντος (5723) θεου πασιν απλως και μη ονειδιζοντος (5723) και δοθησεται (5701) αυτω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܣܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܚܰܣܶܕ݂ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile