Lectionary Calendar
Tuesday, April 16th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:19

New American Standard Bible
James 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {This} you know, my beloved brethren. But everyone must be quick to hear, slow to speak {and} slow to anger;
NA26 – Ἴστε, (5759) ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. ἔστω (5749) δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, (5658) βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, (5658) βραδὺς εἰς ὀργήν·
WH – ιστε (5759) αδελφοι μου αγαπητοι εστω (5720) δε πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι (5658) βραδυς εις το λαλησαι (5658) βραδυς εις οργην
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܣܰܪܗܰܒ݂ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܡܰܘܚܰܪ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܘܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܪܓ݁ܰܙ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile