Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:18

New American Standard Version
James 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the exercise of His will He brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures.
NA26 – βουληθεὶς (5679) ἀπεκύησεν (5656) ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι (5750) ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.
WH – βουληθεις (5679) απεκυησεν (5656) ημας λογω αληθειας εις το ειναι (5721) ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων
PES – ܗܽܘܝܽܘ ܨܒ݂ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁ܰܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile