Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:21

New American Standard Version
Hebrews 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the same way he sprinkled both the tabernacle and all the vessels of the ministry with the blood.
NA26 – καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισεν.
WH – και την σκηνην δε και παντα τα σκευη της λειτουργιας τω αιματι ομοιως [ | ]
PES – ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܪܰܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile