Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:17

New American Standard Bible
Hebrews 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For a covenant is valid {only} when men are dead, for it is never in force while the one who made it lives.
NA26 – διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει (5719) ὅτε ζῇ (5719) διαθέμενος. (5642)
WH – διαθηκη γαρ επι νεκροις βεβαια επει [ μη τοτε | μηποτε ] ισχυει (5719) οτε ζη (5719) ο διαθεμενος (5642)
PES – ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܪܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܚܰܫܚܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile